CEMBİL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Cembil Makina: Sefaköy Sanayi Sitesi 7.Blok No:13 İOSB/Başakşehir İstanbul Türkiye adresinde bulunan Cembil Makine Mühendislik San.ve Tic.Ltd. Şti. 

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, çalışan, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, program ortağı ve/veya şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen CEMBİL Makina Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; · Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun · Doğru ve gerektiğinde güncel · Belirli, açık ve meşru amaçlar için · İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü · İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Sabancı Vakfı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

CEMBİL MAKİNE Faaliyetleri;

MAKİNA -Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı -Her türlü yük, ürün ve insan taşımada kullanılan kara, hava, deniz, motorlu taşıt, iş ve sanayi makinaları, tarım araç, gereç ve makinaları, sevk ve taşıma bantları, yürüyen bant, konveyörler ile bunlara ait malzeme, yedek parça ve aksesuarlar, PVC, plastik, poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı, silindir kaplama bantları, teflon ve polyester konveyör bantları, güç transmisyon kayışları, plastik kayışlar, varyatör kayışları, zaman kayışları, sonsuz kayışlar, V kayışları, plastik ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları, mekanik güç aktarma ve birleştirme elemanları imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, -Her türlü tekstil makinalarının imalatı, bu makinaların elektrik, elektronik ve pano imalatını, bu makinaların tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Bilumum elektrikli ve elektronik makina ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. -Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makinaları, kesici ve delici makinaların imalatını yapmak. -Her türlü sanayi ve iş makinaları, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetlerini vermek. OTOMASYON SİSTEMLERİ -Her türlü tasarım otomasyon sistemleri, proje üretim uygulama, satış, teknik, destek, eğitim hizmetleri alım satımı. -Her türlü barkod bilgisayar sistemlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi, program yazılım ürünlerinin hazırlanması, teknik destek sunumunun sağlanması, -Her türlü bilgisayar ve elektronik aletin teknik ve yazılım desteğini vermek ve bunların malzemelerinin, aksesuarlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile fason yaptırımı ve pazarlanması, -Her türlü konveyör ve konveyör ürün ve sistemlerin, robotik sistemlerin, mühendislik, yazılım, donanım, tasarım, uygulama, teknik destek ve pazarlamasını sağlamak, DEMİR – ÇELİK -Her türlü demirİ çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü çelik raf, istifleme sistemleri, depolar ve ardiyeler için ağır yük sistemlerini kurmak bunların imalatını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Erkur Makine’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, şirket yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, CEMBİL Makina tarafından · Burs/Staj Başvuru Formları · İletişim Formları · Cembil Makina Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları ·Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması ·İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması ·İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve  hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması ·Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ·Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ·Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması

İş Başvuru Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Cembil Makine ’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması

 • Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Veri Sahibinin Hakları 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Erkur Makine İmalat Plastik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Erkur Makine İmalat Plastik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] kayıtlı elektronik posta adresinden veya Sefaköy Sanayi Sitesi 7.Blok No:13 İOSB/Başakşehir İstanbul adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Cembil Makine Mühendislik San.ve Tic.Ltd. Şti. tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Cembil Makine Mühendislik San.ve Tic.Ltd. Şti.